Počet titulů: 26

Raduga 3 učebnice

Fraus
ISBN: 9788072380350

3. díl učebního souboru plynule navazuje na předešlé dva a završuje tak ucelený kurz ruského jazyka přibližně...

Detailní informace →

429 Kč
Skladem

Raduga po-novomu 1 CD

Fraus
ISBN: 8594022781761

Inovovaný pětidílný učební soubor Raduga je určen k výuce ruštiny na středních školách. První 2 díly jsou určeny také...

Detailní informace →

362 Kč
K odeslání do 3 dnů

Raduga po-novomu 1 učebnice

Fraus
ISBN: 9788072386598

Učebnice, 1. díl pro inovovaný pětidílný učební soubor Raduga, který je určen k výuce ruštiny na středních školách.

Detailní informace →

289 Kč
K odeslání do 3 dnů

Raduga po-novomu 2 CD

Fraus
ISBN: 8594022781914

Inovovaný pětidílný učební soubor Raduga je určen k výuce ruštiny na středních školách. První 2 díly jsou určeny také...

Detailní informace →

362 Kč
K odeslání do 3 dnů

Raduga po-novomu 2 PU

Fraus
ISBN: 9788072387021

Inovovaný pětidílný učební soubor Raduga je určen k výuce ruštiny na středních školách. První 2 díly jsou určeny také...

Detailní informace →

599 Kč
K odeslání do 3 dnů

Raduga po-novomu 3 CD /1 ks/

Fraus
ISBN: 8594022782089

Inovovaný pětidílný učební soubor Raduga je určen k výuce ruštiny na středních školách. Počítá se též s možností...

Detailní informace →

362 Kč
K odeslání do 3 dnů

Raduga po-novomu 3 PS

Fraus
ISBN: 9788072387731

Inovovaný pětidílný učební soubor Raduga je určen k výuce ruštiny na středních školách. Počítá se též s možností...

Detailní informace →

199 Kč
K odeslání do 3 dnů

Raduga po-novomu 3 PU

Fraus
ISBN: 9788072387748

Inovovaný pětidílný učební soubor Raduga je určen k výuce ruštiny na středních školách. Počítá se též s možností...

Detailní informace →

599 Kč
K odeslání do 3 dnů

Raduga po-novomu 4 CD /1 ks/

Fraus
ISBN: 8594022785264

Inovovaný pětidílný učební soubor Raduga je určen k výuce ruštiny na středních školách. Počítá se též s možností...

Detailní informace →

362 Kč
K odeslání do 3 dnů

Raduga po-novomu 4 PS

Fraus
ISBN: 9788072389483

Inovovaný pětidílný učební soubor Raduga je určen k výuce ruštiny na středních školách. Počítá se též s možností...

Detailní informace →

199 Kč
K odeslání do 3 dnů

Raduga po-novomu 4 PU

Fraus
ISBN: 9788072389490

Inovovaný pětidílný učební soubor Raduga je určen k výuce ruštiny na středních školách. Počítá se též s možností...

Detailní informace →

599 Kč
K odeslání do 3 dnů

Raduga po-novomu 4 učebnice

Fraus
ISBN: 9788072389476

Učebnice, 4. díl pro inovovaný pětidílný učební soubor Raduga, který je určen k výuce ruštiny na středních školách.

Detailní informace →

299 Kč
K odeslání do 3 dnů

Raduga po-novomu 5 CD /1 ks/

Fraus
ISBN: 8594022785752

Inovovaný pětidílný učební soubor Raduga je určen k výuce ruštiny na středních školách. První 2 díly jsou určeny také...

Detailní informace →

362 Kč
K odeslání do 3 dnů

Informace o kategorii

Raduga po-novomu je inovovaný pětidílný učební soubor Raduga určený k výuce ruštiny na středních školách. První 2 díly jsou určeny také pro výuku druhého cizího jazyka na základních školách. Počítá se též s možností uplatnění ve vysokoškolském studiu nefilologických oborů a v jazykových kurzech. Raduga po-novomu vede studenty od začátečníků po středně pokročilou úroveň B1 podle SERR jazyků.

Struktura inovovaného souboru je podstatnou měrou změněna. Jde o pětidílnou řadu, která je orientována na osvojování ruského jazyka na úrovních A1, A2 a B1 SERR pro jazyky. Celá řada je založena na lingvodidaktické koncepci, jejímž podstatným rysem je integrované využití hodnotných výsledků dosavadního mnohostranného vývoje didaktiky cizích jazyků s důrazem na její nejnovější úroveň.

Rozvíjení komunikativní kompetence žáků je podporováno postupným shrnováním jazykových poznatků ve funkčních a systémových souvislostech. S tím je těsně spojeno činnostní pojetí výuky, které vystupuje do popředí zejména v didaktickém zpracování gramatiky. Zvláštní pozornost se věnuje motivaci a aktivizaci žáků, estetickým a  etickým aspektům cizojazyčné výuky. Zásadní význam má orientace na současnou živou ruštinu.

Jsou zachovány důležité rysy, které se osvědčily v  původní verzi učebního souboru Raduga, zejména soustavný zřetel k  mateřštině žáků realizovaný především rozdílným přístupem k jevům ruského jazyka podle míry jejich obtížnosti pro Čechy, sepětí jazykových poznatků s reáliemi, individualizace výuky na základě podávání učiva ve třech paralelních liniích a bohatá zásoba cvičení a  úloh.

Ve všech dílech inovovaného učebního souboru jsou aktualizovány texty, slovní zásoba a reálie jsou uváděny v  interkulturních souvislostech. Prohloubení se dočkaly zejména mezipředmětové vztahy a posílena je i samostatná četba autentických textů. Soustavná pozornost se věnuje rozvoji učebních strategií žáků a  jejich autonomního učení včetně sebehodnocení (a to i s ohledem na jazykové portfolio).

V 1. díle (úroveň A1/1) je zvýrazněn zřetel k  osvojování zvukové a grafické stránky jazyka spolu s detailnějším nácvikem psané azbuky (v pracovním sešitě).

Ve 2. díle (úroveň A1/2) je učivo rozvrženo do 6 lekcí a orientováno na témata: škola, ve městě a nákupy. Žáci se seznámí s Moskvou, Petrohradem a Prahou. Prohlubují se a systematizují znalosti mluvnice: skloňování podstatných jmen a tázacích zájmen, řadové číslovky, časování dalších sloves a jejich vazby. Pracovní sešit nabízí množství cvičení a úloh pro práci ve třídě i doma. Je vybaven přehledem mluvnického učiva a slovníčky česko-ruským a rusko-českým (slovní zásoba 2.dílu). Důležitou roli plní grafická úprava celého souboru, která usnadňuje učitelům i žákům orientaci ve stavbě lekcí. Učebnice i pracovní sešity jsou bohatě vybaveny fotografiemi a  ilustracemi, které tvoří nedílnou součást procesu rozvoje komunikativních kompetencí žáků.

Ve 3. díle (úroveň A2/1) je učivo rozvrženo do 5 tématických celků, rozvíjejí se všechny čtyři receptivní i produktivní řečové dovednosti.
Řečové situace: setkání, informace o událostech (prázdniny, volný čas), informace o změnách, popis zevnějšku a charakteristika osoby; dotazy na konání různých akcí; vyjádření názoru; životní styl; počasí; turistika; beseda o zálibách k receptivnímu osvojení a dělící se na slovní zásobu povinnou a nepovinnou (rozšiřující).
Gramatika je zaměřena na skloňování přídavných jmen,  řadových číslovek , vyjádření datamu; zájmena как/ой, такой, каждый, котрый; slovesa надеть, ждатъ, еть, вернуться,  одеться, снять.Vyjádření možnosti, nutnosti, vzájemnosti, podobnosti;předložka для.

4. díl (úroveň A2/2) se skládá z pěti tematických celků a rozpracovaných témat ekologie, cestování, ubytování a stravování. Třetí tematický celek prohlubuje znalosti o Moskvě. slovní zásoba zahrnuje frekventovaná slova a fráze k tematickým okruhům, komunikativním situacím a řečovým intencím. slovná zásoba je rozdělena na povinnou a nepovinnou. Mluvnické učivo je zaměřeno na časové údaje a číselné výrazy, skloňování, dále je zahrnut rozkazovací a podmiňovací způsob a podmínková souvětí.

5. díl (úroveň B1/1) - Závěrečný 5. díl učebního komplexu je rozdělen do pěti tematických celků: studium cizích jazyků, rodina a bydlení, sport a zdravý životní styl, pracovní setkání, zkušenosti z pobytu v Rusku. Učivo umožňuje harmonické rozvíjení všech řečových dovedností. Prohlubuje znalost slovní zásoby a mluvnice na úrovni B1 SERR. Učební materiál je logicky propojen s tématy předchozích dílů. Pátý díl nabízí velmi bohatou slovní zásobu, v koncepci cvičení je posílena situativnost. Mluvnické učivo je součástí základního gramatického systému ruského jazyka. Reálie jsou podávány v evropském kontextu.

Důležitou roli ve všech částech souboru Raduga po-novomu hraje grafická úprava, která usnadňuje učitelům i žákům orientaci ve stavbě lekcí a do velké míry využívá fotografií zejména v souvislosti s reáliemi.

Příručka učitele nepředpisuje univerzální způsob vyučování, ale nabízí variantní náměty a konkrétní materiály k obměnám metodických postupů podle proměnlivých podmínek výuky.

Nahrávky na CD obsahují úvodní texty lekcí, fonetická, poslechová i mluvnická cvičení. Novinkou je zařazení nahrávek ke  kontrole cvičení překladových.