Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy

J.Mikulčák a kol.

Prometheus nakladatelství
ISBN: 9788071965510

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Publikace je nepostradatelnou pomůckou usnadňující řešení úloh nejen v matematice, fyzice a chemii, ale i v dalších oborech, a to jak ve škole, tak i v praktické činnosti.

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

270 Kč * 275 Kč
-2%

0 - 4 ks
270 Kč
5 a více ks
267 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 270 Kč.

Skladem

Balíkovna za 59 Kč !
Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy : 9788071965510

270 Kč

Více o produktu

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Publikace je nepostradatelnou pomůckou usnadňující řešení úloh nejen v matematice, fyzice a chemii, ale i v dalších oborech, a to jak ve škole, tak i v praktické činnosti.

Publikace je nepostradatelnou pomůckou usnadňující řešení úloh nejen v matematice, fyzice a chemii, ale i v dalších oborech, a to jak ve škole, tak i v praktické činnosti. 

OBSAH:

Předmluva
MATEMATICKÉ TABULKY
1 Matematické značky
   1.1 Užití typů latinské abecedy
   1.2 Řecká abeceda
   1.3 Logika, množiny
   1.4 Aritmetika a algebra
   1.5 Geometrie 
2 Přehled nejdůležitějších vzorců a vztahů školské matematiky
   2.1 Úvod do matematické logiky a teorie množin
   2.2 Aritmetika a algebra
          1 Vlastnosti rovnosti čísel
          2 Vlastnosti operací sčítání a násobení
          3 Komplexní čísla
          4 Reálná čísla
          5 Mocniny a rozklad mnohočlenů
          6 Rovnice s jednou neznámou
          7 Posloupnosti
          8 Kombinatorika
          9 Statistika a pravděpodobnost
        10 Goniometrické funkce 
   2.3 Planimetrie a trigonometrie
   2.4 Stereometrie
   2.5 Vektorová algebra
   2.6 Analytická geometrie
        1 Lineární útvary v rovině a v prostoru
        2 Kvadratické útvary v rovině a v prostoru
   2.7 Diferenciální a integrální počet
        1 Derivace funkce
        2 Primitivní funkce
        3 Určitý integrál
3 O tabulkách funkcí
   3.1 Tabelování hodnot funkce
   3.2 Lineární interpolace funkcí
   3.3 Vyhledávání hodnot proměnné
   3.4 Aproximace čísel a výpočty s nimi
   3.5 Grafy funkcí a jejich užití
   3.6 Úprava tabulek
4 Různá čísla
   4.1 Rozklad čísel v součin prvočísel
   4.2 Hodnoty a logaritmy hodnot některých konstant
   4.3 Faktoriály
   4.4 Binomičtí součinitelé
   4.5 Mocniny čísla 2
   4.6 Pravidelné mnohoúhelníky
   4.7 Formáty papíru
5 Funkce x2, x3 
   5.1 Druhá mocnina a odmocnina
   5.2 Třetí mocnina a odmocnina
6 Převody jednotek velikosti úhlů
   6.1 Převod stupňů na radiány
   6.2 Převod stupňů na grady
   6.3 Převod stupňů na dílce
   6.4 Převod minut a vteřin na desetinné zlomky stupně
7 Goniometrické funkce
   7.1 sin a, cos a 
   7.2 tg a, cotg a
   7.3 sin x (x v radiánech)
   7.4 cos x (x v radiánech)
   7.5 tg x (x v radiánech)
   7.6 cotg x (x v radiánech) 
8 Funkce ex, e-x
9 Logaritmy
   9.1 Přirozené logaritmy čísel
   9.2 Logaritmy dekadické

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ TABULKY
Úvod
Některé státní normy (ČSN) důležité pro fyziku a chemii
  1 Základní jednotky
  2 Zákonné měřící jednotky
  3 Definice některých jednotek
  4 Přehled veličin, značek a hlavních jednotek
  5 Násobky a díly jednotek
  6 Vedlejší jednotky
  7 Jiné jednotky
  8 Mezinárodní praktická teplotní stupnice (1968)
  9 Řady vyvolených čísel
10 Acidobazické neutralizační indikátory
11 Disociační konstanty kyselin a zásad ve vodných 
    roztocích při 25 oC
12 Součin rozpustnosti látek při teplotě 25 oC ve vodných 
    roztocích
13 Prvky a jejich vlastnosti
14 Obsazení elektronových podslupek v atomech
15 Stabilní nuklidy a jejich výskyt
16 Nejdůležitější elementární částice
17 Hmotnostní schodky jader některých prvků
18 Radioaktivní přeměnové řady
19 Hustota, součinitelů teplotní délkové roztažnosti a měrná 
    tepelná kapacita některých prvků při teplotě 20 oC
20 Vlastnosti důležitých anorganických sloučenin
21 Vlastnosti důležitých organických sloučenin
22 Hustoty pevných látek
23 Mechanické vlastnosti pevných látek
24 Tvrdost některých látek
25 Tepelná vodivost některých pevných látek
26 Složení některých slitin
27 Rozpustnost pevných látek ve vodě
28 Měrné spalné teplo a výhřevnost paliv
29 Termochemické údaje
30 Délky, úhly a disociační entalpie vazeb v některých 
    jednoduchých molekulách
31 Hustota, dynamická viskozita, tepelná vodivost, objemová 
    roztažnost a povrchové napětí kapalin při 20 oC
32 Závislost tlaku a hustoty sytých vodních par na teplotě
33 Závislost teploty varu vody na tlaku
34 Tepelné konstanty kapalin
35 Molární hmotnosti, normální hustoty a měrné plynové 
    konstanty plynů
36 Tepelné konstanty plynů
37 Rozpustnost plynů ve vodě za normálního tlaku
38 Střední volná dráha molekul a jiné konstanty plynů
39 Střední kvadratická rychlost pohybu molekul plynů
40 Vzduch
41 Rychlost šíření zvuku v různých látkách
42 Přehled hladin akustického tlaku
43 Temperované ladění
44 Součinitelé smykového tření
45 Ramena valivého odporu
46 Měrný elektrický odpor vodičů
47 Elektrické vlastnosti izolantů
48 Termoelektromotorická napětí
49 Polovodivé prvky a látky
50 Elektrochemické ekvivalenty
51 Standardní elektrodové potenciály při 25 oC vztahující se 
    ke standardní vodíkové elektrodě
52 Měrný elektrický odpor vodných roztoků při 18 oC
53 Závislost magnetické indukce a poměrné permeability 
    na intenzitě magnetického pole
54 Magnetické permeability neferomagnetických látek
55 Přehled televizních pásem
56 Přehled elektromagnetického záření
57 Doporučená osvětlení
58 Vlnové délky některých intenzivních čar ve spektrech
59 Index lomu různých látek
60 Ionizační práce volných atomů
61 Výstupní práce elektronů z kovů; mezní vlnové délky 
    fotoelektrického jevu
62 Závislost hmotnosti částice, hmotnosti a energie elektronu
    na rychlosti
63 Energie a hmotnost fotonů
64 Slunce, Země, Měsíc
65 Elementy trajektorií planet
66 Fyzikální charakteristiky planet
67 Měsíce planet
68 Údaje o některých významných planetkách
69 Některé komety a meteorické roje
70 Paralaxy a vzdálenosti blízkých hvězd
71 Spektrální klasifikace hvězd
72 Základní fyzikální charakteristiky hvězd
73 Galaxie (galaktická soustava)
74 Místní skupina galaxií
75 Vesmír
76 Některé důležité astronomické konstanty
77 Přehled důležitých fyzikálních konstant 
78 Přehled důležitých fyzikálních vzorců
79 Přehled vzorců pro chemické výpočty
80 Značky pro elektrotechnická schémata
Rejstřík

Výrobce
Prometheus nakladatelství
Jazyk
česky
Autor
J.Mikulčák a kol.
Obsah
kniha